Telefon  Przedstawiciele handlowi:

+48 695 231 403;

+48 605 350 172

 

+48 884 982 265

Telefon  Biuro:

+48 793 906 952

 

Telefon  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN PROGRAMU

„POLEĆ ZNAJOMEMU PRACĘ W GALBECIE”

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1.1. GALBET sp. z o.o. z siedzibą w Boleszyn 76, 13- 324 Grodziczno; wpisaną do rejestru działalności gospodarczej pod numerem: NIP 8771478117; REGON 363364130 reprezentowaną przez Pana Macieja Galińskiego, zwaną również Organizatorem.

1.2. Program – program, organizowany przez GALBET, szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowiska pracy w GALBET. Program pomaga pozyskiwać specjalistów/pracowników w celu zatrudnienia na istniejące stanowiska.

1.3. Osoba polecająca – osoba, która w czasie trwania Programu „Poleć znajomemu pracę w GALBET”, przesłała wiadomość mailową z danymi kontaktowymi, bądź CV osoby aplikującej, lub wypełniła formularz dostępny na stronie GALBETU: www.bmgalbet.pl w dziale Regulaminy.

1.4. Kandydat – osoba, spełniająca wymagania formalne, wskazane w ogłoszeniu o pracę, zamieszczonym przez GALBET, która nie jest aktualnie pracownikiem GALBET oraz nie rozpoczęła jeszcze procesu rekrutacyjnego w firmie.

1.5. Pracownik - osoba, zatrudniona przez GALBET na podstawie umowy o pracę, na okres próbny, na czas określony lub czas nieokreślony, która została zatrudniona po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na stanowisko pracy, wskazane w ogłoszeniu o pracy przez GALBET.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu “Poleć znajomemu pracę w GALBECIE”.

2.2. Organizatorem Programu i podmiotem, wyłącznie uprawnionym do interpretacji niniejszego Regulaminu jest GALBET.

2.3. Program “Poleć znajomemu pracę w GALBET” oferuje wypłatę nagrody finansowej z tytułu polecenia kandydata zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.

2.4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.5. Okres trwania Programu nie jest oznaczony. Organizator może zakończyć Program w dowolnym momencie, o czym poinformuje na Stronie Internetowej. W przypadku zakończenia Programu, wszystkie zgłoszenia dokonane przed ogłoszeniem o jego zakończeniu zostaną zakwalifikowane do Programu.

2.6. Osoba polecająca z wewnątrz firmy (pracownik) może otrzymać informację na temat aktualnych ofert pracy z następujących źródeł:

• Oferty opublikowane na stronie www.bmgalbet.pl
• FB GALBET
• Oferty opublikowane na Nowe Miasto dla Was
• Oferty dostępne w biurze GALBET

2.7. Osoba polecająca z zewnątrz może otrzymać informację na temat aktualnych ofert pracy na www.bmgalbet.pl.

2.8. Opis i warunki programu są dostępne: dla zatrudnionych pracowników na www.bmgalbet.pl w sekcji Regulaminy.

2.9. Osoba polecająca może zarekomendować osobę o wybranej przez siebie specjalizacji bez określania konkretnej oferty pracy. W tym celu należy wysłać rekomendację pod adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. ZASADY I WARUNKI PROGRAMU

3.1. W Programie, jako osoba polecająca mogą wziąć udział obecni lub byli pracownicy lub współpracownicy GALBETU, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.2. W Programie, jako kandydat może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu oraz spełniająca wymagania formalne, wskazane w ogłoszeniu o pracę, zamieszczonym przez GALBET.

3.3. Czym jest „rekomendacja”? Następujące informacje na temat potencjalnego kandydata mogą być interpretowane jako rekomendacja:

• Imię i Nazwisko kandydata
• Specjalizacja lub informacja na temat potencjalnej oferty pasującej do profilu kandydata
• Dane kontaktowe: numer telefonu, e-mail, Skype, link do portali społecznościowych (powinny zawierać możliwość skontaktowania z kandydatem)
• CV (preferowane)

3.4. Wykorzystanie danych kontaktowych kandydata jest możliwe jedynie wtedy, gdy kandydat jest poinformowany o rozpowszechnieniu swoich danych, wyraża na to zgodę i jest zainteresowany współpracą, i rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego w GALBET.

3.5. W przypadku, gdy kandydat odmówi wejścia w proces rekrutacyjny, Administrator wprowadza dane kandydata na „ Listę odmów”, aby uniknąć naruszenia ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

3.6. „Lista odmów” jest wewnętrzną listą kandydatów, którzy odmówili wejścia w proces i nie zezwolili na użycie swoich danych osobowych.

4. TYPY REKOMENDACJI: CIEPŁA / ZIMNA

4.1. Rekomendacja ZIMNA, zawiera jedynie kontakt do kandydata, bądź CV bez potwierdzenia czy kandydat jest zainteresowany zmianą pracy czy nie.

4.2. Rekomendacja CIEPŁA znaczy, że kandydat aktywnie poszukuję zatrudnienia i osoba polecająca może to potwierdzić.

4.3. Osoba polecająca nie musi potwierdzać umiejętności i wiedzy kandydata.

4.4. Osoba polecająca ma prawo do otrzymania informacji o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata od Administratora.

5. ZASADY I WARUNKI PRZYJĘCIA REKOMENDACJI

5.1. Aby polecenie kandydata było ważne i zostało objęte Programem, osoba polecająca powinna dostarczyć następujące dane i oświadczenia:

a) Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby polecającej (numer telefonu, adres zamieszkania i adres do korespondencji oraz adres e-mail);

b) Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby polecającej (przesłaną np. w formie załączonego do wiadomości e-mail skanu podpisanej zgody) o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GALBET sp. z o.o. z siedzibą w Boleszyn 76, 13- 324 Grodziczno, podanych w niniejszej wiadomości e-mail i w załącznikach do niej w celu przystąpienia przeze mnie do Programu „POLEĆ ZNAJOMEMU PRACĘ W GALBECIE”.

c) Imię i nazwisko kandydata

d) CV polecanego kandydata wraz z jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartą pod CV i podpisem polecanego kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez, GALBET sp. z o.o. z siedzibą w Boleszyn 76, 13- 324 Grodziczno, do celów niezbędnych do realizacji danego i przyszłych procesów rekrutacji, aż do momentu pisemnego odwołania zgody. Ponadto zgadzam się na udostępnienie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych innym administratorom danych osobowych - klientom, dla których GALBET świadczy usługi rekrutacyjne. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

e) Pisemne oświadczenie osoby polecającej o wyrażeniu przez polecanego kandydata zgody na udostępnienie jego danych osobowych (przesłanego np. w formie załączonego do wiadomości e-mail skanu oświadczenia) o następującej treści:
Oświadczam, że uzyskałem/-łam od kandydata, którego polecam w ramach Programu „POLEĆ ZNAJOMEMU PRACĘ W GALBECIE”, zgodę na udostępnianie GALBET sp. z o.o. z siedzibą w Boleszyn 76, 13- 324 Grodziczno jego danych osobowych oraz na ich przetwarzanie przez GALBET dla celów przystąpienia przeze mnie do Programu „POLEĆ ZNAJOMEMU PRACĘ W GALBECIE” i realizacji postanowień Regulaminu Programu „POLEĆ ZNAJOMEMU PRACĘ W GALBECIE”, zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz postanowieniami Regulaminu Programu „POLEĆ ZNAJOMEMU PRACĘ W GALBECIE”.

5.2. Zgłoszony Kandydat w każdej chwili może zażądać wyłączenia jego osoby z procesów rekrutacyjnych, do których został zgłoszony przez Osobę polecającą, a także aktualizacji swoich wszelkich danych osobowych.

5.3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo wyłączenia z Programu kandydatów, których umiejętności odbiegają od wymaganych kryteriów na dane stanowisko pracy. W takiej sytuacji nie następuje przystąpienie do Programu Osoby polecającej oraz uzyskanie prawa do nagrody finansowej.

5.4. Danego kandydata może polecić tylko jedna Osoba polecająca. W przypadku większej ilości poleceń, decyduje kolejność zgłoszenia.

5.5. Rekomendacja powinna być przyjęta i zaakceptowana, jeżeli:

• Polecony kandydat nie występuje w wewnętrznej bazie danych w momencie przyjmowania rekomendacji.
• Polecony kandydat jest już w wewnętrznej bazie danych (nie na „Liście odmów”), ale nie brał udziału w procesie rekrutacyjnym GALBET przez ostatnie 3 miesiące. Jeśli kandydat jest już w procesie, rekomendacja nie może zostać przyjęta.

5.6. Po 3 miesiącach rekomendacja traci ważność. Może być ona przedłużona, jeśli w momencie odnowienia polecenia polecający potwierdzi, że jego kandydat nadal aktywnie szuka pracy. W przypadku polecenia typ ZIMNA , czas nie jest wydłużany.

5.7. Jeśli rekruter wprowadził kandydata w proces pod koniec ważności rekomendacji i z powodzeniem go zatrudnił, firma płaci należny bonus niezależnie od zakończenia daty ważności tego polecenia.

6. KWOTY BONUSU ZA SKUTECZNE POLECENIE

6.1. Kwota bonusu nie zależy od oferty pracy, na którą zatrudniony został kandydat.

6.2. Kwota pierwszego bonusu to 800 PLN.

6.3. Kwota drugiego bonusu to 800 PLN.

7. SYSTEM MOTYWACYJNY DLA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

7.1. System bazuje na liczbie osób poleconych, które zostały zatrudnione i przeszły 3 miesięczny okres zatrudnienia.

7.2. Każdy pracownik GALBETU może korzystać z tego systemu od pierwszego dnia pracy.

7.3. Celem tego systemu jest zmotywowanie do większej ilości poleceń, których rezultatem jest powiększona kwota bonusu za polecenia.

7.4. Jeśli udało się zatrudnić większą liczbę pracowników dzięki poleceniu, osoba polecająca otrzymuje zwiększoną kwotę bonusu, zgodnie z poniższym:
Poziom 1: 1-2 zatrudnionych pracowników współczynnik 1
Poziom 2: 3-5 zatrudnionych pracowników współczynnik 1.5
Poziom 3: 6 i więcej zatrudnionych pracowników współczynnik 2

8. ZASADY I WARUNKI WYPŁACANIA BONUSA

8.1. Kwota bonusu za konkretne polecenia może być ustalona ostatecznie, jedynie po zatrudnieniu kandydata. W tym wypadku, Administrator sprawdza status zamkniętej oferty.

8.2. GALBET podpisuje umowę z osobą polecającą. Bonus wypłacany jest jedynie po podpisaniu umowy.

8.3. Pierwszy bonus wypłacany jest polecającemu, po pomyślnym zatrudnieniu kandydata i przejściu przez niego 3 miesięcznego okresu zatrudnienia.

8.4. Drugi bonus wypłacany jest polecającemu, po przejściu przez kandydata 12 miesięcznego okresu zatrudnienia.

8.5. Osoba Polecająca zostanie poinformowana przez Organizatora o przyznaniu bonusu w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanek, o których mowa w punkcie 8.1. Regulaminu, bądź odmowie przyznania bonusu w przypadku nie spełnienia się przesłanek, o których mowa w punkcie 8.1 Regulaminu.

8.6. GALBET dokona wypłaty pierwszego bonusu na konto osoby polecającej w 4 miesiącu pracy kandydata.

8.7. GALBET dokona wypłaty drugiego bonusu na konto osoby polecającej w 13 miesiącu pracy kandydata.

8.8. Bonus stanowi dla Osoby Polecającej przychód zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania Osobie Polecającej oraz właściwemu dla niej urzędowi skarbowemu informacji podatkowej zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8.9. Jeśli polecony kandydat nie zostanie zatrudniony na stanowisku, na które został polecony, jego rekomendacja traci ważność po 3 miesiącach, tym samym GALBET ma prawo do kontaktu z kandydatem i przedstawiania mu innych ofert pracy przy zatrudnieniu, za które, osoba polecająca nie jest uprawniona do otrzymania bonusu finansowego.